အဘိဓမၼာသင္တန္း - အမွတ္စဥ္ ၃

ဆရာေတာ္ အရွင္စကၠပါလမွ မဂၤလဝိဟာရေက်ာင္း(စကၤာပူ)တြင္ သင္ၾကား ပို႔ခ်ေတာ္မူေသာ အဘိဓမၼာတရားေတာ္မ်ားကို ေဖာ္ျပ ပူေဇာ္ထားပါသည္။

(အပါတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ညေန ၆:၀၀ နာရီမွ ၇:၃၀ အထိ သင္ၾကားပို႔ခ်လ်က္ရိွရာ လာေရာက္ သင္ယူ ပူေဇာ္ႏိုင္ပါသည္။)
အမွတ္စဥ္ တရားေတာ္မ်ား ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္

စိတ္ပိုင္း

စိတ္ပိုင္း ပို့ခ်ခ်က္ - ၁ (၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္)
စိတ္ပိုင္း ပို့ခ်ခ်က္ - ၂ (၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္)
စိတ္ပိုင္း ပို့ခ်ခ်က္ - ၃ (၂၀၁၇ မတ္လ ၅ ရက္)
စိတ္ပိုင္း ပို့ခ်ခ်က္ - ၄ (၂၀၁၇ မတ္လ ၁၂ ရက္)
စိတ္ပိုင္း ပို့ခ်ခ်က္ - ၅ (၂၀၁၇ မတ္လ ၁၈ ရက္)
စိတ္ပိုင္း ပို့ခ်ခ်က္ - ၆ (၂၀၁၇ မတ္လ၂၆ ရက္)
စိတ္ပိုင္း ပို့ခ်ခ်က္ - ၇ (၂၀၁၇ ဧျပီလ ၉ ရက္)
စိတ္ပိုင္း ပို့ခ်ခ်က္ - ၈ (၂၀၁၇ ဧျပီလ ၁၆ ရက္)
စိတ္ပိုင္း ပို့ခ်ခ်က္ - ၉ (၂၀၁၇ ဧျပီလ ၂၃ ရက္)
၁၀ စိတ္ပိုင္း ပို့ခ်ခ်က္ - ၁၀ (၂၀၁၇ ဧျပီလ ၃၀ ရက္)
၁၁ စိတ္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၁၁ (၂၀၁၇ ေမလ ၇ ရက္)
၁၂ စိတ္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၁၂ (၂၀၁၇ ေမလ ၁၄ ရက္)

ေစတသိက္ပိုင္း

ေစတသိက္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၁ (၂၀၁၇ ေမလ ၂၈ ရက္)
ေစတသိက္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၂ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၄ ရက္)
ေစတသိက္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၃ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၁၁ ရက္)
ေစတသိက္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၄ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၂၅ ရက္)
ေစတသိက္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၅ (၂၀၁၇ ဇူလိုုင္လ ၉ ရက္)
ေစတသိက္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၆ (၂၀၁၇ ဇူလိုုင္လ ၁၆ ရက္)
ေစတသိက္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၇ (၂၀၁၇ ဇူလိုုင္လ ၂၃ ရက္)
ေစတသိက္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၈ (၂၀၁၇ ဇူလိုုင္လ ၃၀ ရက္)
ေစတသိက္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၉ (၂၀၁၇ ၾသဂုုတ္လ ၆ ရက္)
၁၀ ေစတသိက္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၁၀ (၂၀၁၇ ၾသဂုုတ္လ ၁၃ ရက္)
၁၁ ေစတသိက္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၁၁ (၂၀၁၇ ၾသဂုုတ္လ ၂၀ ရက္)
၁၂ ေစတသိက္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၁၂ (၂၀၁၇ ၾသဂုုတ္လ ၂၇ ရက္)
၁၃ ေစတသိက္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၁၃ (၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္)
၁၄ ေစတသိက္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၁၄ (၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္)
၁၅ ေစတသိက္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၁၅ (၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္)

ပကိဏ္းပိုင္း

ပကိဏ္းပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၁ (၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္)
ပကိဏ္းပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၂ (၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္)
ပကိဏ္းပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၃ (၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္)
ပကိဏ္းပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၄ (၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္)
ပကိဏ္းပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၅ (၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္)
ပကိဏ္းပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္ - ၆ (၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္)